КОНЦЕПЦІЯ

РОЗВИТКУ ПЕТРОПАВЛІВСЬКО - БОРЩАГІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Проект школи:

«Розвиток інноваційної особистості, здатної до самореалізації ; впровадження Концепції МОН України «Нова школа»


ВСТУП

Світові глобальні процеси формування постіндустріального, інформаційного суспільства створюють небачені раніше умови для всебічного розвитку людини та успішного розв'язання багатьох соціальних, екологічних та економічних проблем сьогодення. Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства потребує нової якості освіти, досягнення якої можливе лише за умови гуманізації, демократизації і фундаменталізації освіти, здійснення структурних змін і наповнення її новим змістом, впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення належних умов для саморозвитку і самонавчання молоді, її громадянського виховання, осмисленого і вмотивованого визначення кожною молодою людиною своїх можливостей і життєвих цінностей та відповідно цьому - обґрунтований і відповідальний вибір сфери своєї майбутньої професійної діяльності. Цей процес уже не може відбуватися без освоєння молодою людиною сучасних інформаційно - комунікаційних технологій, без формування високої інформаційної культури та інформатичної компетентності.

ПОТУЖНУ ДЕРЖАВУ І КОНКУРЕНТНУ ЕКОНОМІКУ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЗГУРТОВАНА СПІЛЬНОТА ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ГРОМАДЯН, АКТИВНИХ І ПІДПРИЄМЛИВИХ. САМЕ ТАКИХ ПОВИННА ГОТУВАТИ СЕРЕДНЯ ШКОЛА УКРАЇНИ. Центральне місце у системі освіти належить середній школі. На відміну від університету, в школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Нові освітні стандарти будуть ґрунтуватися на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей ціложиттєвої освіти», але не обмежуватимуться ними. У проекті нового базового Закону «Про освіту» визначено, зокрема, 10 груп компетентностей.

Нова школа буде плекати українську ідентичність. Нова школа буде виховувати не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства.

УСЕ ЖИТТЯ НОВОЇ ШКОЛИ ОРГАНІЗОВАНО ЗА МОДЕЛЛЮ ПОВАГИ ДО ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕМОКРАТІЇ, ПІДТРИМКИ ДОБРИХ ІДЕЙ.

Розроблена Концепція розвитку Петропавлівсько - Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів спрямована на формування у дитини цілісної картини світу, духовності, культури особистості і розвиток креативного мислення. Вона охоплює всі сфери шкільного життя, весь навчально – виховний процес, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом..

Концепцію Петропавлівсько - Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ складено з урахуванням сучасних завдань «Нової школи» , перебудови змісту освіти й виховання в державі і спрямовано на формування інтелектуального і культурного потенціалу, забезпечення умов для самовдосконалення особистості, формування творчих компетентностей .

Концепція розвитку школи передбачає поліпшення якості освітнього процесу , зокрема :

- науково-методичного забезпечення:

- програмно-методичного забезпечення;

- кадрового забезпечення;

- матеріально-технічного забезпечення;

- управлінської діяльності.

Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти , виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей, забезпечення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України. ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗБІЛЬШИТЬСЯ ДО 12 РОКІВ. Виховання не буде винесено в окремі «заняття з моралі». Формування характеру можливе лише через наскрізний досвід. Усе життя школи буде організовано за моделлю поваги прав людини, демократії, підтримки добрих ідей. У формуванні виховного середовища братиме участь весь колектив школи. У закладі буде створюватися атмосфера довіри, дружелюбності й доброзичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки при виникненні труднощів у навчанні та повсякденному житті. Ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний захопити дитину. У школі будуть вимірювати індивідуальні нахили та здібності кожної дитини для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації. У цій справі школа буде щільно співпрацювати з позашкільними закладами освіти. Відносини між учнями, батьками, вчителями, керівництвом школи та іншими учасниками освітнього процесу буде побудовано на взаємній повазі та діалозі.

Метою навчання в школі є виявлення і розвиток здібностей кожної дитини, формування духовно багатої, фізично розвинутої, творчо мислячої, конкуренто - спроможної особистості – громадянина України.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

- Створення оптимальних умов для диференційованого та індивідуального навчання.

- Розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями.

- Впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально - виховному процесі.

- Участь у створенні єдиного освітнього простору та широке використання Інтернет - технологій під час навчально - виховного процесу.

- Виховання соціально - адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку особистості.

- Поглиблене вивчення англійської та інших іноземних мов.

- Сприяння розвитку здібностей учнів, використовуючи іноземні мови як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

- Забезпечення взаємозв’язаного комунікативного і соціокультурного розвитку учнів засобами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності.

- Реалізація права учнів на вільне формування світоглядних переконань.

- Популяризація здоров’язберігаючих ідеалів, як складової загальної культури людини, розвиток фізичних сил, рухових здібностей, формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я.

- Створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату, простору для навчання та виховання .

Школа забезпечує формування іміджу інтелектуальної особистості. Найважливішим принципом школи є принцип гуманізму, відповідно до якого людині, як вищій цінності суспільства, надаються сприятливі умови для всебічного розвитку її здібностей і таланту, розвитку особистості.

Школа налагоджує тісну співпрацю з сім’ями учнів , надає допомогу батькам у вихованні дітей в ході соціально – педагогічного супроводу.

ПРОСТІР ОСВІТИ

Національно електронна освітня платформа .

Нові стандарти освіти.

Методики оцінки.

Відеоуроки.

Масові відкриті ONLINE курси.

СТРУКТУРА НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Петропавлівсько - Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з діє на підставі власного Статуту. Створення цілісної педагогічної системи , яка б забезпечувала формування життєвих компетентностей .

Петропавлівсько - Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має початкову, основну і старшу школу.

Школа I ступеня (початкова) – перший структурний підрозділ навчального закладу, є чотирирічною (1-4 класи). До неї вступають діти, на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, яким до 1 вересня виповнилося не менш як 6 років і які за результатами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об’єктивних причин не почали навчання в школі.

Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.

Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції та проект «Інтелект України».

У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логіко мовленнєвими, пізнавальними і контрольно - оцінювальними уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності.

Освітніми результатами цього ступеня навчального закладу є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та культура здорового способу життя. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Основна школа (5-9 класи )

Цей ступінь дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. Основна школа в своєму складі містить класи з допрофільним вивченням окремих предметів відповідно до профілю (спортивного).

На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання.

Поділ класів на групи для вивчення української та іноземних мов здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Завершуючи школу II ступеня, учні мають добре володіти українською мовою, на практичному рівні іноземними мовами .

Учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.

Старша школа (10-11) класи

Старша школа функціонує як профільна. Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

Поділ класів на групи здійснюється при вивченні української, англійської та інших іноземних мов.

Завершуючи школу IІІ ступеня, учні мають добре усвідомити, що

випускник нової школи це : ОСОБИСТІСТЬ. Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення ; ПАТРІОТ. Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально - етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини ; ІННОВАТОР. Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

1.Школа працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України базових навчальних планів.

2. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3. Допрофільна підготовка забезпечується вивченням курсів за вибором, факультативів, роботою в гуртках.

4. Структура навчального року – семестрова. Тижневий режим роботи регламентується розкладом занять.

5. Робочий навчальний план розробляється щороку на основі Типових навчальних планів МОН України.

Умови навчально-виховного процесу

1. Питання формування стійкої мотивації на здоровий спосіб життя є пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу, учнівського самоврядування та медико - педагогічної служби.

2. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу передбачено:

- дотримання вимог державних органів санітарно – епідеміологічного контролю відповідно до чинного законодавства;

- організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу; однозмінний робочий тиждень з групою продовженого дня для школи І ступеня;
- введення стабільного рухового режиму учнів : система рухової активності школярів включає систематичну ранкову гімнастику, уроки фізкультури, урок футболу, урок знавець олімпійського спорту, заняття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви;

- організацію гарячого харчування учнів для різних груп здоров’я дітей і вчителів.

3. Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров’я учнів закладу є контроль за станом здоров’я під наглядом шкільної медичної сестри, здійснення профілактики та діагностики захворювань, проведення щеплень.

Кадрове забезпечення

1. Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу.

2. Педагогічна діяльність здійснюється на основі функціональних обов’язків, визначених у посадових інструкціях.

3.Учитель є соціальним працівником, що організовує творчу співпрацю з учнями як рівноправними особистостями.

4. Крім виконання соціального замовлення на надання обов’язкової середньої освіти, учитель має право на вияв творчої індивідуальності, на інноваційну діяльність у процесі власної педагогічної діяльності.

Організація науково-методичної роботи

Навчально-виховний процес будується виключно на засадах наукової методології. Зміст, форми і методи навчання та виховання , теоретичні і практичні відомості на будь-якому рівні вивчення та будь-якого предмету відповідають даним сучасної науки , нормам загальнолюдської моралі.

Провідною формою організації науково-методичної роботи в школі є методичні об’єднання. Вони займаються удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямовує роботу на забезпечення потреб вчителя, надає їм реальну допомогу.

Діяльність методичних об’єднань направлена на всебічну підтримку і демонстрацію позитивних здобутків, стимулювання творчості як вчителів, так і учнів.

1. Організаційно-педагогічну модель закладу складають:

- м/о гуманітарного циклу, природничо-математичного;

- творча група,

- м/о вчителів 1-4 класів,

- м/о класних керівників 1-11 класів

- соціально - психологічна служба,

- медична служба;

- інформаційно-методична служба ( методичний кабінет, бібліотека).

2. Науково-методична робота в закладі здійснюється за програмою підготовки творчого педагога – дослідника.

3. З метою проектування підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педпрацівників забезпечується своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації.

4. Навчально-методичне забезпечення освіти та позакласну діяльність з предметів здійснюється через організацію роботи шкільних м/о.

5. Соціально - психологічна служба школи здійснює психологічний супровід освітньо – виховного процесу.

6.Медична служба забезпечує реалізацію здоров’язберігаючої програми.

Управлінська діяльність

Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне отримання об’єктивної інформації про хід навчально-виховної діяльності учнів, вчителів . Контроль визначає об’єм, рівень і якість засвоєного навчального матеріалу, виявлення успіхів в навчанні, прогалин в знаннях і вміннях окремих учнів , класу в цілому для внесення необхідних коректив в процес навчання, для покращення його змісту, методів, засобів і форм організації. Таку інформацію адміністрація отримує в процесі контролю за діяльністю учнів та вчителів. Вирішити такі проблеми можливо
за умови впровадження нових інформаційних технологій у процес навчання, а точніше знаходження оптимальних оцінних шкал, які б плавно поєдналися б із реформами у навчальних закладах. Моніторинг є основою для прийняття рішення про збереження чи перегляду якогось засобу дій чи поведінки. Важливими елементами моніторингу навчання є оперативність, поточність, систематичність, наявність матричного інструментарію. Моніторингова діяльність представляє собою сукупність моніторингових процедур. Це збір, обробка, надання інформації, організація та забезпечення цих процедур.

1. Організаційно - педагогічну модель управлінської діяльності складають:
- загальні збори, конференції,

- педагогічна рада,

- рада школи,

- освітні менеджери закладу (заступники директора з НВР, ВР)

- атестаційна комісія,

- загальношкільний батьківський комітет,

- учнівське самоврядування.

2. Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, проектування, керування навчально-виховною діяльністю, моніторинг.

3. Річне планування здійснюється з використанням програмно-цільового підходу. План будується на основі підготовки інформації про школу згідно з Концепцією розвитку школи.

4. З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всі умов реалізації ланок закладу, робота педагогів-новаторів в режим і самоконтролю, оволодіння технологією експертної діяльності.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та районного бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільні благодійні внески батьків та спонсорів школи.

Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації забезпечення умов реалізації концепції розвитку школи здійснюється шляхом:
- зміцнення матеріально-технічної бази школи

- створення нових навчальних кабінетів,

- поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками, довідковою, методичною, науково-популярною літературою,

- організація виготовлення саморобних навчальних посібників

- придбання комп’ютерної техніки, технічних засобів навчання,

- поповнення бібліотечного фонду,

- придбання меблів,

- придбання спецодягу, інструментів.

Школа має право формувати власні кошти за рахунок прибутків від господарської діяльності , надання платних послуг, добровільних та благодійних внесків підприємств, організацій, батьків або інших громадян. Школа має право самостійно визначати систему матеріального стимулювання.

Кiлькiсть переглядiв: 225