Робочий навчальний план

школи на 2015/2016 навчальний рік

Петропавлівсько – Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру:

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план школи на 2015/2016 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року»:

 • для школи І ступеня

- 1-Б, 1-В, 1-Г,1-Д, 1-Е, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-Б,3-В,3-Г, 4-Б, 4-В, 4-Г класів – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011р. № 572 (додаток 1);

для школи ІІ ступеня

- 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин, затвердженим наказом МОН України від 23.02.2004р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

 • для школи ІІІ ступеня:

- 10, 11 класів –за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль), затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010р. № 834 (додаток 2).

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи, а саме:

 • для ознайомлення учнів початкової школи з головними природними, демографічними та господарськими характеристиками Київської області; вивчення культурної спадщини населення та формування національної свідомісті введено курс за вибором «Київщинознавство» по 0,5 год. у 1-х, 2-х класах та по 1 годині у 3-4-х класах (Програма курсів за вибором. 1-4 класи/Авт. та упорядн. А.О.Седеревічене, Л.П.Ткаченко. – Біла Церква: КОІПОПК,2007);
 • з метою формування навичок каліграфічного письма з елементами розвитку зв’язного мовлення введено курс за вибором «Каліграфія» по 1 годині у 1-2-х класах (автор О.Нікулочкіна. Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4 класи. Видавництво «Мандрівець» Тернопіль. 2012);
 • у 3-4-х класах з метою формування знань, умінь і навичок ефективного спілкування в умовах інтерактивної взаємодії та застосування їх на практиці, у життєвих ситуаціях введено курс за вибором «Риторика» (автори В.Науменко, М.Захарійчук. Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4 класи. Видавництво «Мандрівець» Тернопіль. 2009);
 • для корекції знань та роботи з обдарованими учнями в 1-х,2-х класах початкової школи виділено по 0,5 години для індивідуальних та групових занять;;
 • з метою ознайомлення учнів з духовною і культурною спадщиною населення, головними природними, демографічними та господарськими характеристиками Київської області в 5-11 класах введено курс за вибором «Київщинознавство» (Програма рекомендована МОН України. Лист №1/12-1717 від 30.04.2009 року);
  • у 8-х класах з метою підготовки учнів до свідомого вибору профілю навчання введено спецкурс «Людина і світ професій» (Програма схвалена МОН України. Автори: І.Бех та інші. Журнал «Трудова підготовка в закладах освіти, №1, 2008 рік);
  • для набуття учнями знань основ графічної грамоти в 8-х класах вивчається як окремий предмет «Креслення» за програмою “Креслення. 8-11 класи ” (В.К.Сидоренко. К.: Шкільний світ, 2001);
 • у 8-х, 9-х класах з метою ознайомлення учнів з природою, населенням, господарською діяльністю людей свого краю виділено по 0,5 год. на курс «Рідний край», який є логічним доповненням знань учнів з курсу «Географія України» (Навчальна програма для 11- річної школи. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Упорядник Гільберг Т.Г. Київ. «Поліграфкнига», 2010);
  • з метою підготовки учнів до життя в інформаційному суспільстві та до майбутньої професійної діяльності в 10 класі введено спецкурс «Основи інформаційних технологій» ( Укладачі: Морзе Н.В., Мостіпан О.І. Програми спецкурсів, факультативів, пропедевтичних курсів, гуртків, Інформатика. – Запоріжжя: Прем’єр,2003. -304с.);
 • у 10,11 класах з метою створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості запроваджується курс «Етикет та етика» (Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно – гуманітарного напряму. Частина 1. Київ. «Поліграфкнига», 2010);
 • у 10 класі з метою розширення філологічних знань учнів, формування їхніх світоглядних орієнтацій та компетенцій у сфері художньої культури вводиться курс за вибором «Художня література в контексті світової культури (Програма курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи/ За заг.ред. К.В.Таранік – Ткачук. – К.: Грамота, 2011. – 312с);
 • у 11 класі з метою удосконалення читацьких компетенцій старшокласників, розвиток їх естетичного смаку, духовної культури, сприяння формуванню життєвих цінностей учнів введено спецкурс «Сонет в історії української і світової літератури» (Літературні курси за вибором в умовах профільного навчання 10(11) класи : зб.програм/Т.О.Яценко та ін.. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 88с.);
 • у 10 класі з метою ознайомлення учнів із важливими проблемами політичної географії введено факультативний курс «Політична географія» (Навчальна програма для 11-річної школи. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Упор. Гільберг Т.Г. Київ. «Поліграфкнига», 2010);
 • для підвищення рівня володіння українською мовою, виховання любові до рідної мови, розвитку творчих здібностей учнів у 10, 11 класах введено факультатив «Стилістика сучасної української мови» (Програма курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи/ За заг.ред. К.В.Таранік – Ткачук. – К.: Грамота, 2011. – 272с);
 • у 10, 11 класах з метою забезпечення загальноосвітньої підготовки учнів та розвитку їх творчих здібностей введено факультативний курс «Методи розв’язування задач з математики» (Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання. Упор. Н.С.Прокопенко та ін.– Х.: Видавництво «Ранок», 2011. -384с);
 • з метою підготовки учнів до професійного самовизначення в умовах ринку праці введено факультативний курс «Побудова кар’єри» (О.Мельник, Л.Гуцан, І.Трачук та ін. Часопис «Сільська школа України», №11, 2007р.)
 • у 10, 11 класах для формування наукового світогляду учнів, розвитку їх самостійності і творчості під час розв’язування задач вводиться факультативний курс «Розв’язування задач з хімії» (Варіативна складова Типових навчальних планів. 8-11 класи / Упор. Г.Дубковецька, Ю.Каліночкіна. - Тернопіль. «Мандрівець», 2010. – 100с.).

З метою забезпечення умов для опанування учнями 10 класу змісту хімії на академічному рівні за рахунок варіативної складової виділено 1 додаткову годину (Лист МОНмолодьспорт України від 01.06.2012 №1/9-426).

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання згідно з «Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 №797. Індивідуальні навчальні плани складено на основі відповідних Типових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні української, російської, англійської мов, інформатики, трудового навчання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.»

Вивчення предметів «Захист Вітчизни» та «Основи медико-санітарної підготовки» здійснюється окремо для юнаків і дівчат.

Передбачається:

 • у 1-4-х класах відкрити 10 груп продовженого дня з наповнюваністю 30 учнів (п’ять з них – на базі 1-А,1-Б 2-А, 3-А,4-А класів, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України»).;
 • у 5-9 класах поділ на групи при проведенні уроків з української мови, російської мови, іноземної мови, трудового навчання;
 • у 1-4-х класах – при вивченні української, російської та іноземної мов;
 • у 9-11-х класах при вивченні інформатики;

На підставі Закону України «Про освіту» (ст.62), Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» для підтримки діяльності закладу за згодою батьків вводяться додаткові платні заняття :

 • з математики;
 • з хімії;
 • з англійської мови.

Відповідно до наказу МОН від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та КОІПОПК (перелік додається).

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2014/2015 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується, включаючи проведення навчальних екскурсій та практики і державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х , не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 26 грудня;

ІІ семестр – з 12 січня по 29 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні - з 27 жовтня по 02 листопада,

зимові - з 29 грудня по 11 січня,

весняні - з 23 березня по 29 березня.

Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15год.00хв.

Тривалість уроків:

 • у 1-х класах – 35 хвилин;
 • у 2-4 класах– 40 хвилин;
 • у 5-11 класах – 45 хвилин.

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.

Навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9 – 61 та проводиться протягом 2011/2012 навчального року.

У випускних 4, 9 та 11 класах, після закінчення навчальних занять, проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 зі змінами у редакції наказів Міністерства освіти і науки від 21.12.2009 №1151, від 23.11.2010 №1116 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул.

При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України «Про загальну середню освіту»: у школі І ступеня - не менше 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів).

Кiлькiсть переглядiв: 246